16. јуни 2019. / 15:55

Скопје гори – работници асфалтираат и работат со плински боци

Неколку дена Скопје живее со пеколни температури. Но тоа не ги спречи локалните власти да ја пуштат механизацијата да средува главни улици и булевари. Никој нема против градење и средување на критични точки во градот но работничките права на вработените се и те како прекршени а воедно и нивниот живот е доведен во опасност. Работат со машини и асфалт кои зрачат огромна температура додека и воздухот е жежок. Сликите видеата се направени од 12 до 16 часот најжешкиот период. Шокантно е тоа што на дел од улиците работниците работат со посебна механизација на која има монтирано плинска боца. Работничките права да оваа група граѓани се грубо прекршени бидејќи може да се работи и асфалтира и попладне кога сонцето е послабо.

For several days Skopje lives in hellfire. But this did not prevent local authorities from letting mechanization arrange the main streets and boulevards. No one is against the construction and settlement of critical points in the city, but the workers’ rights of employees are both violated and at the same time their lives are in jeopardy. They work with machines and asphalt that radiate a huge temperature while the air is hot. The pictures of the videos are made from 12 to 16 h the hottest period. It is shocking that in some of the streets the workers work with special mechanization with a gas cylinder installed. Workers’ rights to this group of citizens are grossly violated because it can be worked and paved in the afternoon when the sun is weaker.

Për disa ditë, Shkupi jeton në ferr. Por kjo nuk i pengoi autoritetet lokale që të lënë mekanizimin të organizojnë rrugët dhe bulevardet kryesore. Askush nuk është kundër ndërtimit dhe zgjidhjes së pikave kritike në qytet, por të drejtat e punonjësve të punonjësve janë shkelur dhe në të njëjtën kohë edhe jeta e tyre është në rrezik. Ata punojnë me makina dhe asfalt që rrezatojnë një temperaturë të madhe ndërsa ajri është i nxehtë. Fotografitë e videove bëhen nga 12 deri në 16 orë periudhën më të nxehtë. Është tronditëse që në disa nga rrugët punëtorët punojnë me mekanizim të posaçëm me një cilindër gazi të instaluar. Të drejtat e punëtorëve për këtë grup të qytetarëve janë shkelur rëndë, sepse mund të punohet dhe të shtrohet në pasdite kur dielli është më i dobët.

Најнови видеа