4. јуни 2019. / 12:14

Се плашам од најлошото девојчињата ќе ми останат во дом

Паризенка Мичиќ од Куманово живее во страв дека секој ден може со ќерките да остане на улица. Млада е но болна поради што не може да најде работа ниту некој сака да ја вработи. Живее во стара скапана куќа која е продадена и само чека да биде исселена. Нема каде да оди страв и е да не и се случи нешто оти има две малолетни ќерки. Живеат во субстандардни услови во влага и мувла но и тоа им е дом. Ја молат Општината за помош но им ветиле после избори. Изборите поминаа помошта не стигна. Жената бара соба и кров над глава за неа и нејзините мали девојчиња.

Pariska Michic from Kumanovo lives in fear that she and her daughters can stay on the streets every day. Young is but painful because she can not find a job or someone wants to hire her. SHe lives in an old rotten house that is sold and is just waiting to be displaced. There is no where to go, and it’s not like that there are two young daughters. They live in substandard conditions in moisture and mold, but that’s their home. They pray the Municipality for help but promised them after the elections. The elections passed the help did not reach. The woman searches for a room and a roof over her head for her and her little girls.

Pariska Michic nga Kumanova jeton në frikë se ajo dhe vajzat e saj mund të qëndrojnë në rrugë çdo ditë. I riu është, por i dhimbshëm, sepse nuk mund të gjejë një punë ose dikush dëshiron ta punësojë atë. Ai jeton në një shtëpi të vjetër të kalbur që shitet dhe po pret që të zhvendoset. Nuk ka ku të shkosh, dhe nuk është se ka dy vajza të reja. Ata jetojnë në kushte të nënshtruara në lagështi dhe myk, por kjo është shtëpia e tyre. Ata i luten Bashkisë për ndihmë, por u premtoi atyre pas zgjedhjeve. Zgjedhjet kaloi ndihma nuk arriti. Gruaja kërkon një dhomë dhe një çati mbi kokën e saj për të dhe vajzat e saj të vegjël.

Најнови видеа