24. март 2019. / 20:21

Моето дете со аутизам плачеше и велеше НЕ за училиште, инклузијата кај нас е илузија !

Ирена Лозана е мајка на три деца, Иан, Кан и Ава. На две и пол години ја видела првата промена во однесувањето на својот син Кан. По долги талкања дознала дека Кан има аутизам. Како вели самата поминав многу време во тага, обвинување и самообвинување. Мајката е крива, Ве учи нашиот систем. За нејзината борба, за нејзиното дете кое на сите луѓе им вели ,, те сакам” , за нашиот проблем со инклузија…

Irena Lozana is the mother of three children, Ian, Khan and Ava. For two and a half years she saw the first change in the behavior of her son Kahn. After long wandering, she learned that Kahn has autism. As she says she herself spent a lot of time in sorrow, accusation and self-blame. The mother is a curve, sead she teaches our system. For her struggle, for her child who says “I love you” to all people, about our inclusion problem …

Irena Lozana është nëna e tre fëmijëve, Ian, Khan dhe Ava. Për dy vite e gjysmë ajo pa ndryshimin e parë në sjelljen e djalit të saj Kahn. Pas përhumbjes së gjatë, mësoi se Kahn ka autizëm. Ndërsa ajo thotë se ajo ka kaluar shumë kohë në pikëllim, akuzë dhe vetë faj. Nëna është një kurbë, ajo mëson sistemin tonë. Për luftën e saj, për fëmijën e saj që thotë “Unë të dua” për të gjithë njerëzit, për problemin tonë të përfshirjes …

Најнови видеа