27. мај 2019. / 7:10

Многу ми е тешко, немам другарки, немам кај да одам, немам никој

Сања Серафимовиќ е девојка од Скопје кој поради проблеми при породувањето има церебрална парализа. Има семејство кое се грижи за неа нема финасиски проблеми но осаменоста е тоа што ја мачи. Татко и е столбот кој и помага во се но како што вели Сања не може да и биде другар. Татко и е постојано со неа и околку неа и раскажува за проблемите со кој тој морал да се соочи во системот во кој се уште не функционираат работите онака како што треба за лицата со инвалидитет.

Sanja Serafimovic is a girl from Skopje who has cerebral palsy due to problems with delivery. There is a family that cares about it without financial problems but loneliness is that it bothers. My father is the pillar that helps her, but as Sanja says, she can not be a companion. My father is constantly with her and around her and tells about the problems that he had to face in a system in which things still do not work as they need for the disabled.

Sanja Serafimoviç është një vajzë nga Shkupi që ka paralizë cerebrale për shkak të problemeve me lindjen. Ka një familje që kujdeset për të pa probleme financiare, por vetmia është se ajo shqetëson. Babai im është shtylla që e ndihmon, por siç thotë Sanja, ajo nuk mund të jetë shoqëruese. Babai im është vazhdimisht me të dhe rreth saj dhe tregon për problemet me të cilat ai duhet të përballet në një sistem në të cilin gjërat ende nuk punojnë ashtu siç kanë nevojë për të paaftët.

Најнови видеа