23. април 2019. / 12:56

Малата Мила треба итно да замине во Кина на лекување , лекарски пропуст ја чини живот, да ПОМОГНЕМЕ!

Мила има 2 и пол години, и има сериозно оштетување на мозокот и доцнење во развојот. Поради докторска негрижа во последниот месец од бременоста таа остана без плодова вода во матката на мајката. Плодовата вода е многу значајна за правилен развој и раст на фетусот. Оваа докторска грешка и предизвика сериозни оштетувања на мозокот. Tаа не може да седи, да оди, да ги користи рацете, да зборува. Дополнително, како последица на оштетувањето Мила страда и од епилепсија.

Нејзината состојба може да се подобри најмногу со интервенции со матрични клетки, засадување клетки директно во оштетените делови на мозокот (стеротактичка операција).

Благодарение на Сите Вас, Вие и Вашите донации помогнаа Мила да се оперира два пати во Пекинг, Кина. Мила има многу позитивни промени кои се случија после успешните операции. Когнитивните способности се подобрени, има подобра комуникација со околината, визуелните способности се подбрени, мускулниот тонус и е подобрен, постабилна е во однос на балансот, веќе има и некои движења со рацете. Сите овие мали напредоци се многу значајни за нејзиниот понатамошен напредок, но сепак недостига уште малку да може самостојно да седи и оди.

Сето ова може да се постигне ако се направи следна операција на мозочето што е можно поскоро. За жал оваа интервенција е премногу скапа, а треба да се направи неколку пати, која ние без Вашата хуманост не сме во можност да ја обезбедиме.

ВЕ МОЛИМЕ да ни помогнете сега кога и е најпотребно и со Вашата донација да и овозможите на Мила подобар живот и безгрижно детство.

Семејството на Мила Ви се заблагодарува за Вашата поддршка и помош.

 

Mila has 2 and a half years, and has serious brain damage and developmental delays. Due to a doctor’s neglect in the last month of pregnancy, she was left without fruit in the mother’s womb. Fruity water is very important for the proper development and growth of the fetus. This doctoral error caused serious brain damage. She can not sit, walk, use her hands, speak. Additionally, as a consequence of the damage Milla suffers from epilepsy.

Her condition can be improved most with matrix cell interventions, planting cells directly into damaged parts of the brain (steroidal surgery).

Thanks to All You, You and Your Donations helped Mila to operate twice in Beijing, China. Mila has many positive changes that occurred after successful operations. Cognitive abilities are improved, better communication with the environment, visual abilities are improved, muscle tone is improved, more stable in terms of balance, there are already some movements with the hands. All these little advancements are very important for her further progress, but she still lacks the ability to sit and walk alone.

All this can be achieved if the next operation of the brain is done as soon as possible. Unfortunately this intervention is too expensive, and it should be done several times, which without our humanity we are unable to provide it.

We PLEASE help you now when it is most needed and with your donation to give Mila a better life and carefree childhood.

The Milla family thank you for your support and help.

 

Mila ka 2 vjet e gjysmë dhe ka dëme serioze të trurit dhe vonesa në zhvillim. Për shkak të neglizhencës së mjekut në muajin e fundit të shtatzënisë, ajo mbetej pa fruta në mitrën e nënës. Uji me fruta është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e duhur dhe rritjen e fetusit. Ky gabim i doktoratës shkaktoi dëme serioze të trurit. Ajo nuk mund të ulet, të ecë, të përdorë duart e saj, të flasë. Përveç kësaj, si pasojë e dëmit Milla vuan nga epilepsi.

Gjendja e saj mund të përmirësohet më shumë me ndërhyrjet në qelizat matricore, mbjelljen e qelizave direkt në pjesë të dëmtuara të trurit (kirurgji steroide).

Falë Të Gjithëve Ju, Ju dhe Donacionet tuaja ndihmuan Mila të veprojë dy herë në Pekin, Kinë. Mila ka shumë ndryshime pozitive që ndodhën pas operacioneve të suksesshme. Aftësitë njohëse janë përmirësuar, komunikim më të mirë me mjedisin, aftësitë vizuale janë përmirësuar, tonizmi i muskujve është përmirësuar, më i qëndrueshëm në aspektin e bilancit, ka tashmë disa lëvizje me duart. Të gjitha këto përparime të vogla janë shumë të rëndësishme për përparimin e saj të mëtejshëm, por ajo ende nuk ka aftësinë për t’u ulur dhe për të ecur vetëm.

E gjithë kjo mund të arrihet nëse operacioni i ardhshëm i trurit bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur. Për fat të keq, kjo ndërhyrje është shumë e shtrenjtë dhe duhet bërë disa herë, të cilat pa njerëzimin tonë nuk jemi në gjendje ta sigurojmë atë.

JU LUTEMI ju ndihmojmë tani kur është më e nevojshme dhe me donacionin tuaj për t’i dhënë Mila një jetë më të mirë dhe fëmijëri të lumtur.

Familja Milla ju falënderoj për mbështetjen dhe ndihmën tuaj.

Најнови видеа