Ирена Лозана заради љубов уште пред 20 години рушеше предрасуди.. Знаеше дека сака само љубов и ја најде само на еден спрат над нејзиниот стан. Љубовта ги победи сите, а трите деца Иан, Кан и Ава не се ниту христијани ниту муслимани.. Како вели Ирена Лозана, тие се едноставно деца. Да се живее денеска за денеска, ни порачува Лозана…

Irena Lozana for the sake of love has been ruining prejudices 20 years ago .. She knew that she only wanted love and found her only on one floor above her apartment. Love beat everyone, and the three children Ian, Khan and Ava are neither Christians nor Muslims. As Irena Lausan says, they are simply children. To live today for today, appeals Lоzana…

Irena Lozana për hir të dashurisë ka shkatërruar paragjykimet 20 vjet më parë. Ajo e dinte se ajo donte vetëm dashurinë dhe e gjeti atë vetëm në një kat sipër apartamentit të saj. Dashuria mundi të gjithë, dhe tre fëmijët Ian, Khan dhe Ava nuk janë as të krishterë as muslimanë. Siç thotë Irena Lausan, ata thjesht janë fëmijë. Që sot të jetojmë sot, na urdhëron Lozana.