Моника Антевска е мајка на Бојан и Величе. Живее во вонбрачна заедница со Трајче Конески. Само Трајче работи и зема 12.000 плата. Како вели Моника, од тие пари 9.000 одат за комуналии, а остануваат само 3.000 со кои треба да го поминат месецот. Им требаат пари за Трајче да оди на лекар оти има преживено срцев удар, им требаат пари за лекарства за него, за неа и за синот Бојан кој има проблеми со психичкиот развој. Потребна им е нашата помош, потребни им се пелени, влажни марамици, средства за лична хигиена, храна.. Не знам што ќе правиме, не знам како ќе се живее, искрено ми иде да земам да ги испијам сите апчиња и никогаш да не се разбудам, ама жал ми е за децата..” -ни рече Моника…

 

Monika Antevska is the mother of Bojan and Velich. She lives in an extramarital union with Trajche Koneski. Only Trajche works and takes 12,000 salary. As Monica says, out of that money, 9,000 go to utilities, and only 3,000 remain to spend the month. They need money for Trajche to go to the doctor because he had survived heart attack, they need money for medicines for him, for her and for his son Bojan that has problem with mental development. They need our help, they need diapers, wet wipes, personal hygiene products, food. “I do not know what to do, I do not know how to live, I’m sincerely thinking to take all the pills and never to wake up, but I’m sorry for the kids” – said Monica…

 

Monika Antevska është nëna e Bojan dhe Velich. Ajo jeton në një bashkësi jashtëmartesore me Trajçe Koneski. Vetëm Trajçi punon dhe merr 12,000 paga. Si Monica thotë, nga këto para, 9,000 shkojnë në shërbimet komunale, dhe vetëm 3,000 mbeten të kalojnë muajin. Ata kanë nevojë për të holla për Trajçe për të shkuar te mjeku sepse ai i ka mbijetuar një sulmi në zemër, ata kanë nevojë për para për ilaçe për të, për të dhe për djalin e tij Bojan me zhvillim psikologjik. Ata kanë nevojë për ndihmën tonë, ata kanë nevojë për pelena, fshin me lagështi, produkte higjienike personale, ushqim. “Unë nuk e di se çfarë të bëj, unë nuk e di se si të jetoj, unë jam sinqerisht duke menduar për të marrë të gjitha pilula dhe kurrë të zgjoheni, por unë jam i keq për fëmijët”, – tha Monica