Областа Мариово зафаќа вкупна површина од 1038 км²
или 4% од вкупната територија на Република Македонија
1961год -13400 жители
2020 год – 290 жители
Filmed by Fan Produkcija-Zoran Pilata

Видеото е снимено пред две недели. Целта на продукцијата е да се крене јавната свест за оваа еколошки чиста но напуштена област од државата.

Forgotten land – Заборавена земја – Мариово

#Forgottenland #ЗаборавенаЗемја #Мариово Областа Мариово зафаќа вкупна површина од 1038 км² или 4% од вкупната територија на Република Македонија1961год -13400 жители 2020 год – 290 жители Filmed by Fan Produkcija-Zoran Pilata

Posted by FAN produkcija – Zoran Pilata on Saturday, 23 May 2020