Сите информации и понуди за рекламирање на порталот DOSIE.MK се договараат дирекно со сопственикот фирмата Јустиција ЛТД . Контакт преку мејл адресата dosie.mk@gmail.com или на телефонот 074202 103.

Секоја вест на порталот е достапна за користење од други медиуми со користење или 30% од веста и хипер линк или посебна писмена дозвола од сопственикот на Dosie.mk