Сопственик на порталот Dosie.mk е компанијата
„Јустиција“ ЛТД ДООЕЛ, увоз извоз Скопје

Менаџер – Одговорен уредник
Кристина Мачкиќ

Новинар – Соработник на проекти
Петар Клинчарски 

e-mail: dosie.mk@gmail.com