Сопственик на порталот dosie.mk е компанијата
„Јустиција“ ЛТД ДООЕЛ

Менаџер – Одговрен уредник
Кристина Мачкиќ

e-mail: dosie.mk@gmail.com
mackickristina@gmail.com