20-тина семејства, кои живеат во импровизирани живеалишта високо на Трајанското трло во Кочани, се под закана да останат под отворено небо. Причина за тоа е како што велат, најавата на општината да ги урива, бидејќи се дивоградби. Од градската власт, досега три пати ги посетиле, последно во петокот, со порака да се иселат, бидејќи нивните домови не се легализирани и ќе треба да се срамнат со земја.

Денеска, околу 100 Роми кои претстојуваат тука, сакаат да остварат средба со градоначалникот на Кочани, Николчо Илијев. Тие неуспешно велат дека се обиделе да разговараат со него и во крајот на работната недела.  

Семејствата Иванови, Тодоровиќ и Николови, застанаа пред камерата на „Досие“, отворено споделувајќи ги нивните грижи, доколку намерата на општината стане реалност.

Јас оваа соба ја направив со мака. 10 луѓе сме тука. Сакаат да ги урнат куќите. Имаме мали деца, кај ќе ги носиме? Еден кревет е на снаата, на другиот спијат децата. Тоа е кревет направен од цигли. Ние прифаќаме и да ни дозволат да го отплатеме местото каде живееме. Ќе го сториме тоа, само да не ги туркаат куќите, раскажува 45-годишната Милица Иванова.

Иако условите тука не се идеални, бидејќи со вода кубурат, а канализација и воопшто нема, сепак, на општинската идеја се противи и Живко Тодоровиќ.

Направивме тука по една шупа.  Кај градоначалникот веќе бевме во петокот, имаше состанок. Го чекавме и не дојде. Ние сме дома три члена, се издржуваме од депонии. Срамота и греота е тоа. Спремни сме да си го платиме местото. Градоначалникот ако не’ сруши, кај него во двор ќе кренеме шатори. Немаме кај да одиме, во ова време на корона, вели Тодоровиќ.  

Сите заеднички се сложуваат дека доколку е потребно, ке издвојат пари од нивниот скромен буџет, за да ги легализираат домовите.

Само сакаме да легализираме. Ќе си плаќаме на рати. Ако треба ќе одиме да береме грозје, вишни. Ова е само една обична шупа, тука ни коњи не живеат, а не луѓе, А ние сме 10 члена. Ова е импровизирана куќа, имам две деца, едното 2 години, другото 4 месеци. Ако ја бутнат куќичката, кај да одам со семејството?, прашува семејството Николови.


Rreth 20 familje që jetojnë në banesa të improvizuara lart në stanet e Trajanit në Kocan kërcënohen të ngelin nën qiell të hapur. Arsyeja për këtë, siç thonë ata, është njoftimi i komunës për prishjen e tyre, sepse ato janë ndërtime pa leje. Autoritetet e qytetit i kanë vizituar ata tre herë deri më tani, së fundmi të premten, me një mesazh për t’u larguar, sepse shtëpitë e tyre nuk janë të legalizuara dhe do të duhet të rrafshohen me tokën.

Sot, rreth 100 romë që janë duke qëndruar këtu, dëshirojnë të takohen me kryetarin e komunës së Kocanit, Nikollço Iliev. Ata thonë se pa sukses u përpoqën të flisnin me të në fund të javës.

Familjet Ivanov, Todorov dhe Nikollov qëndruan para kamerës së “Dosie”, duke ndarë hapur shqetësimet e tyre, nëse qëllimi i komunës bëhet realitet.

E bëra këtë dhomë me vështirësi. 10 persona janë këtu. Ata duan të prishin shtëpitë. Kemi fëmijë të vegjël, ku do t’i çojmë? Një shtrat i përket nuses, fëmijët flenë në tjetrin. Është një shtrat i bërë me tulla. Ne pranojmë të na lejohet të paguajmë vendin ku jetojmë. Ne do ta bëjmë atë, vetëm në mënyrë që ata të mos rrënojnë shtëpitë, thotë 45-vjeçarja Milica Ivanova.

Megjithëse kushtet këtu nuk janë ideale, sepse me vështirësi sigurojnë ujin për pije dhe nuk ka fare kanalizim, prapëseprapë, kundër idesë së komunës është edhe Zhivko Todoroviq.

Ne bëmë një kasollë këtu. Ishim tashmë te kryetari i Komunës të premten, pati  takim. Ne e pritëm dhe ai nuk erdhi. Ne jemi tre anëtarë në shtëpi, e mbajmë veten nga deponitë. Ashtë turp dhe gjunah. Ne jemi të gatshëm të paguajmë truallin. Nëse kryetari i komunës na rrënon shtëpitë, ne do të vendosim çadrat në oborrin e tij. Nuk kemi ku të shkojmë, në këtë kohë të koronës,” thotë Todoroviç.

Ata të gjithë bien dakord që nëse është e nevojshme, ata do të ndajnë para nga buxheti i tyre modest për të legalizuar shtëpitë e tyre.

Ne thjesht duam të legalizojmë. Ne do të paguajmë me këste. Nëse është e nevojshme do të shkojmë të mbledhim rrush, qershi. Kjo është një kasollë e thjesht, këtu as kuajt nuk jetojnë, e jo më njerëzit, dhe ne jemi 10 anëtarë. Kjo është një shtëpi e improvizuar, kam dy fëmijë, njëri 2 vjeç, tjetri 4 muaj. Nëse e rrënojnë shtëpinë, ku duhet të shkoj me familjen?, pyet familja Nikollov.

автор: Петар Клинчарски видео: Досие.мк