ИМПРЕСУМ


Сопственик на порталот dosie.mk е компанијата
“Јустиција” ЛТД ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Менаџер – главен и одговрен уредник
Кристина Мачкиќ
e-mail: dosie.mk@gmail.com
mackickristina@gmail.com