European Journalism
COVID-19 Support fund
European Journalism

Предизвиците на Ромите за време на кризата предизвикана од ковид-19 – продлабочување на образовниот јаз (Sfidat e romëve gjatë krizës të shkaktuar prej Covid-19 – thellohet hendeku arsimorë)

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ - ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Струјата е неопходна – не зборуваме за луксуз (Rryma është e domosdoshme -nu flasim për luks)

пред 2 недели
ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Деца играат голи и валкани – во ек на пандемија цела населба со Роми исклучена од струја (Fëmijët lozin të çveshur dhe të palarë – në valën e pandemisë mbarë lagjja romë pa rrymë elektrike)

пред 2 недели
Видео интервју : Ферди Исмаили од Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „Сонце“ (VIDEO INTERVJU: FERDI ISLAMILI NGA ASOCIACIONI PËR ZHVILLIM DEMOKRATIK TË ROMËVE “SONCE”)

Еден од условите да се реши прашањето за инфраструктура и домување во ромските населби во 12 општини е донесување на ДУП-ови (Njëra ndër kushtet për zgjidhjen e çështjes së infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i Planeve detale urbanistike)

пред 3 недели
European Journalism

Ромските музичари без свадби – крпен живот во време на корона

пред 3 недели